BREEDEX CV
DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De facturen van Breedex cv zijn betaalbaar te Neerpelt,
contant en zonder korting.
Geen enkele klacht wordt nog aanvaard 8 dagen na de levering van de goederen.

De rekeningen die niet betaald zijn binnen de 14 dagen na factuurdatum zullen
van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met
een intrest van 1% per maand.

In geval van rechtsvordering zal, buiten de gewone intrest,
het bedrag van de vordering forfaitair verhoogd worden met 10%,
met een minimum van € 75,00.

Voor juridische geschillen zijn alleen het vredegerecht van het kanton Neerpelt
en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.

De eigendom van de op de factuur vermelde goederen zal pas na de algehele betaling
definitief overgaan naar de koper.

Breedex cv houdt zich het recht voor, onbetaalde goederen terug te eisen.